Panelen från vänster: Martin Andrén, Raymond Pettersson, Ylva Blank, Anders Lidström, Amanda Lind. Foto: Christina Lingdén

På seminariet “Styra och ställa – om ansvar och mod hos politiker och professionella” kom samtalet att handla om att skapa arenor och bryggor mellan medborgare, tjänstemän, statliga myndigheter och politiker.  Hur fungerar samarbetet mellan samhällets olika aktörer och hur drivs kultur- och kulturarvsfrågorna med större långsiktighet? Kanske behövs mer utbildning i hur systemet fungerar för att bygga in långsiktighet i besluten. Både för förtroendevalda och tjänstemän. Sammanfattningsvis krävs ett större samförstånd kring respektive roller och uppdrag.

Diskussionen kom även att handla om makt och den representativa demokratins legitimitet som riskerar att undergrävas: Det kan vara svårt att veta hur mycket information politikerna ska få, samtidigt som det är svårt att veta hur underlagen tas emot och läses.

“Det krävs engagerade politiker och respekt för sakkunskap samt att man vet hur rågången går”, säger Åsa Hallén, Värmlands museum.

“Den representativa demokratins legalitet kan undergrävas, det finns en gräns som vi ska vara måna om att inte överträda,” säger Anders Lidström, Umeå universitet.

Panelen vittnar om att kultursamverkansmodellen och regionaliseringen har förändrat landskapet för hur kulturpolitiken bedrivs. Hur upplever lokala politiker statliga påbud?

“Ibland drunknar man i statliga styrdokument, samtidigt som medborgardialogen kommer i skymundan” och “suck ännu ett möte”: Så kan det upplevas för regionernas och museerna i relationen till myndigheterna. Men det finns många goda exempel vilket lyfts av Amanda Lind från Härnösands kommun:

“Vi har haft ett mycket gott samarbete kring riksintressen vilket var ett pilotprojekt där vi samarbetade med länsstyrelsen. Vi kan leva länge på att vi lärt känna varandra”.

Och på region Skåne har man ett gott samarbete med Riksantikvarieämbetet och lyfter ett exempel där även Lunds universitet ingår.

Riksantikvarie Lars Amréus lovar att delta även i fortsättningen på de möten han bjuds in på och vill ha fortsatt god dialog både med länsmuseernas samarbetsråd och regionerna.

Moderator var Eva Carron, bitr länsråd Västernorrland

Deltagarna i panelen:

Martin Andrén, Region Skåne
Ylva Blank, Göteborgs stadsmuseum
Åsa Hallén, Värmlands museum
Anders Lidström, Umeå universitet
Amanda Lind, MP, Härnösands kommun
Raymond Pettersson, C, Länsmuseernas samarbetsråd

Refererat av: Christina Lingdén, kommunikatör Riksantikvarieämbetet