Spår 4

Kulturpraktik och kulturpolitik

Lokal: Konstnärligt campus, Designhögskolan

Sveriges demokratiska modell bygger på ett samspel mellan olika aktörer. I detta spår diskuterar vi hur trender inom mediavärlden och kunskapsutveckling inom forskningen påverkar och hur relationerna mellan förvaltning och politik kan ordnas. Hur mötas och lyssna, och undvika falsk konsensus?

Moderator: Eva Carron, bitr. länsråd, Västernorrland

08.30-10.00
4:1 Styra och ställa – om ansvar och mod hos
politiker och professionella
Ansvaret för styrning handlar både om att vilja gå tillräckligt långt och att känna styrningens gränser. Det handlar också om modet att vilja och våga styra, och om respekt och öppenhet. Men om de professionella vet bäst själva och politiken styrs mer av ideologi än kunskap finns kanske inte förutsättningarna för detta. Kan politikerna hantera kritiska synpunkter från oss professionella? Vilka är våra skyldigheter?
Martin Andrén, Region Skåne
Ylva Blank, Göteborgs stadsmuseum
Åsa Hallén, Värmlands museum
Anders Lidström, Umeå universitet
Amanda Lind, MP, Härnösands kommun
Inga Göransson,C, Länsmuseernas samarbetsråd

10.30-12.00
4:2 Samverkansmodellen – hot eller möjlighet?

Verksamhetsstyrningen och organisationen inom den kulturpolitiska förvaltningen är i förändring. Men än har inte några större förändringar skett i hur de statliga bidragen fördelas mellan och inom regionerna men det är en idé som börjat slå rot. Kulturarv nämns som ett tänkbart område för omprioritering men det finns de som ser en motsättning mellan museer och ett brett kulturutbud i hela länet. Finns det ett hot mot kulturarvsarbetet om medlen omprioriteras? Är det institutionella kulturarvsarbetet för osynligt? Detta seminarium filmas.
Roger Blomgren, Borås högskola
Conny Brännberg, Västra Götalandsregionen
Mikael Cullberg, Länsstyrelsen Västra Götaland
Staffan Forssell, Statens Kulturråd
Philip Johnsson, Värmlands museum
Ulrica Grubbström, Västerbottens museum
Märta Molin, Landstinget Västernorrland
Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund

13.30-15.00
4:3 Bevarandearbetet – mellan samhällsuppdrag
och forskning
Musei- och kulturmiljöarbetet ska utvecklas i takt med samhället. Seminariet undersöker relationen mellan forskning, kulturförvaltning och samhällsuppdrag. Hur kan humanistisk forskning i dag bidra till att stärka myndigheternas och museernas arbete för att nå målen för kulturpolitiken? Frågan belyses av personer med olika erfarenheter i en paneldiskussion.
Alexander Gill, Riksantikvarieämbetet
Richard Pettersson, Umeå universitet
Helena Kåberg, Nationalmuseum
Catharina Nolin, Stockholms universitet
Ola Andersson, Andersson Arfwedson arkitekter AB
Anna McWilliams, Södertörns högskola

15.30-17.00
4:4 Att vara där det händer. Kan Flashback ge
backlash?
Under de senaste två decennierna har världen gått från att vara analog till att bli digital. Det är en kraftfull förändring, som inte bara påverkar våra metoder för att kommunicera, utan på många sätt ändrar vår syn på vad som är en rimlig interaktion med organisationer och privatpersoner. Idag finns forum som Flashback, med tusentals inlägg i brännheta ämnen inom historia, men institutionerna lyser med sin frånvaro. Är det bra
eller dåligt? Hur möter vi en generation unga som inte förstår eller ser poängen med de traditionella gränssnitten?
Martin Ericsson, spel- och mediautvecklare
Joakim Jardenberg, Helsingborgs kommun
Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet