Spår 5

Vilka är vi? Vilken roll tar vi?

Lokal: Västerbottens museum, Egilhallen

En förutsättning för att utvecklas som människa och som institution är att lära känna sig själv. Hur påverkar vi och hur påverkas vi av den historia arbetskamrater och institutioner bär på? Att få syn på sina blinda fläckar är en utmaning för de modiga.

Moderator: Birgitta Elfström, Riksantikvarieämbetet

08.30-10.00
5:1 Leda mångfalt

Hur kan chefer arbeta genusmedvetet och mångfaldigt? Var ska krutet läggas på utveckling? Är det nödvändigt att just chefen är utbildad i genus och mångfald? Utbildningen Leda mångfalt för museichefer genomfördes under 2012/2013. Nu möts några av deltagarna i ett samtal kring vad utbildningen gav. Hur arbetar de nu med genus och mångfald i sina verksamheter? Och varför? I samarbete med JÄMUS/Historiska museet, Riksutställningar, och Livrustkammaren Genus i museer.
Ann Follin, Tekniska museet
Ingemar Arnesson, Varberg
Lillian Rathje, Murberget
Åsa Marnell, Livrustkammaren, Skokloster slott med stiftelsen Hallwylska museet.

10.30-12.00
5:2 Expert och aktivist?

Vi som arbetar med museer och kulturarv är engagerade i våra yrken och ämnen, men också i samhället. När objektiva fakta kan ifrågasättas, är det då fritt fram att vinkla och välja för de goda syften vi tror oss arbeta för? Vad händer när vi glider emellan rollerna som expert och aktivist? Hur berättar vi om komplexa sammanhang och analyserar trender och tendenser när engagemanget är stort? Vi jämför det politiskt aktiva 1970-talet med dagens situation.
Olle Näsman, Umeå universitet
Sten Rentzhog, tidigare länsmuseichef Jamtli
Samuel Thelin, Malmö museer
Anna Molin, Länsstyrelsen Västernorrland

13.30-15.00
5:3 Närminne och glömska –
ett träningsprogram!
Det är många institutioner som har uppdraget att förvalta det kollektiva minnet. Ett av motiven till insamlandet är att vi ska kunna lära av tidigare exempel. Men hur fungerar närminnet inom minnesinstitutionerna själva? Seminariet handlar om kunskapsöverföring och undersöker hur minnen och kunskap kan tas om hand och överföras från dem som var med när det hände.
Lena Bergils, pensionerad länsantikvarie
Per Dahl, Riksantikvarieämbetet
Lars Thor, pensionerad landsantikvarie
Ylva Waldemarson, Södertörns högskola

15.30-17.00
5:4 Professionsforskning, behövs den?

I detta seminarium fördjupas aspekter av yrkeslivets sociokulturella dimensioner och praktiker från föreläsningen dag ett. Detta görs i samtal med företrädare för arbetsgivare, fack, utbildning, forskning, analysmyndighet och politik. Vad kan den kultursociologiska forskningen bidra med kring bland annat rekrytering och professionella ideal?
Anna Lund, Linnéuniversitet Växjö
Erik Peurell, Myndigheten för kulturanalys
Peder Alex, Umeå Universitet
Lotta Israelsson, Riksantikvarieämbetet
Johan Hegardt, Statens historiska museer