Spår 6

Urval och insamling

Lokal: Västerbottens museum, Seminarierummet

Grunden för våra verksamheter idén att bevara. Samtidigt som det är kulturarvssektorns uppdrag och kännetecken möter vi praktiska problem i vardagen. När vi bestämmer oss för att samla – vad grundar sig valen på, och av vem? Är det etiskt och moraliskt försvarbart att rensa och ge plats och annat? I fyra seminarier tar vi pulsen på samlingar, medskapande i insamlingsarbetet, frågan om gallring och hur vi kan förenkla för besökarna att ta del av allt som finns bevarat.

Moderator: Jan Turtinen, Riksantikvarieämbetet

08.30-10.00
6:1 Vad ska med?

Här reflekterar vi kring praktiken och vilka (ofta outtalade) omständigheter som påverkar insamling och hantering av museiföremål. Hur kan historien speglas på ett så rättvisande sätt som möjligt? När det gäller fornlämningar är urvalskriterierna tydligt utpekade i kulturmiljölagen, men vilka konsekvenser får det? Hur kan praktiken kring värdering och urval utvecklas? Detta seminarium filmas.
Adriana Muñoz, Världskulturmuseet
Anna-Lena Olsson, Riksantikvarieämbetet
Cissela Génetay, Riksantikvarieämbetet
Ulf Lindberg, Riksantikvarieämbetet

10.30-12.00
6:2 Delaktigheter och polysemantik

Medskapande i insamlingsarbetet är i ett museihistoriskt perspektiv relativt nytt och museerna arbetar på olika sätt med dialog och delaktighet. Hur påverkar dialogen insamlingsarbetet? Vilka berättelser kommer fram och vilka berättelser berättar vi inte (än)? Museernas digitala data står på tur att göras mer användbar och öppen för besökare att bidra till. Vad innebär det i praktik och teori? I samarbete med Samtids-dokumentation Sverige.
Åsa Stenström, Västerbottens museum
Fredrik Svanberg, Historiska museet
Tove Framback, Naturhistoriska riksmuseet

13.30-15.00
6:3 Är det ute att samla?
Om museisamlingen, historiskt och i framtiden. Har föremålens status en annan betydelse idag än för 50 år sedan? Hur har samlingarna speglat sin samtid? Diskussion om den svåra konsten att gallra och hur vi samlar inför framtiden.
Bengt Wittgren, Murberget
Clara Åhlvik, Göteborg
Fredrik Svanberg, Statens historiska museer
Karin Tetteris, Armémuseum
Mats Persson, Riksförbundet Sveriges museer

15.30-17.00
6:4 Hack

I ett ”hack” samlas dataanvändare för att laborativt bearbetadigital information kring ett gemensam tema. I anslutning till Vårmötet deltar aktörer i ett ”ArkHack” för att koppla ihop och presentera digital kulturarvsdata från olika källor. Syftet är att utveckla infrastrukturen för information som rör arkeologi, kulturmiljö och kulturarv. Deltagarna ska försöka hitta nya sätt att meningsfullt länka ihop våra respektive datamängder som öppna länkade data på den semantiska webben, hitta nya sätt att navigera, presentera data och även utveckla tankar kring potentiella applikationer. På seminariet presenteras tillvägagångssättet och resultatet i ”ArkHack”.
Marcus Smith, Riksantikvarieämbetet