Spår 7

Att delta i samhällsomvandlingar

Lokal: Västerbottens museum, Utställning 4

Vi vill gärna att museer och kulturarv ska betyda något för samtidens stora händelser och skeenden, men vilka kan och ska vi engagera oss i, och hur ska vi arbeta? En väg är att peka på de negativa konsekvenserna för det egna arbetsområdet. En annan är att ge människor kunskaper och perspektiv eller till och med visa på alternativa tolkningar och framtider.

Moderator: Malin Rönnblom, Centrum för genusstudier, Umeå universitet

08.30-10.00
7:1 Kulturhistoria som stöd och kritik – exempel:
klimat och konsumtion
Idag finns det verktyg som ger forskare betydande insikter i hur mänskligheten har påverkat sin omgivning sedan stenåldern. Databasen SEAD (Swedish Environmental Archaeological Database) innehåller mängder av data kring fröer, vedslag, insekter och andra växter och djur. Informationen kan ge oss en bild av samverkan mellan kultur och natur. Men är det huvudsakligen i denna mätbara värld som humaniora och naturvetenskap kan mötas, eller finns bättre angreppsätt?
Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
Phil Buckland, Umeå universitet
Mathias Hagberg, journalist

10.30-12.00
7:2 Landsbygden och den nationella självbilden
– om konsekvenser för kulturmiljö och människor
Fler människor än någonsin bor i städer, och följaktligen avfolkas landsbygden. Det får många olika konsekvenser och inte minst för kulturarvet. Antikvarier, forskare och journalist diskuterar vad som är långsiktigt hållbart och om vi bör tänka om. Har enstaka kultursatsningar i glesbygden överskattats? Kan de nationella målen för kulturmiljöarbetet uppnås och vad krävs för att göra en plats med höga kulturvärden till en turistdestination? Passar landsbygden och dess befolkning inte längre in i vår nationella självbild? Detta seminarium filmas.
Dieter Müller, Umeå universitet
Madeleine Eriksson, Umeå universitet
Bo Sundin, Länsstyrelsen Västerbotten
Anders Esselin, journalist och biolog
Urban Gelfgren, Västerbottens museum

13.30-15.00
7:3 Peak ’bilsamhälle’ – ska vi börja minnas?

Är det rätt tid att börja minnas bilsamhället för att skapa en ny framtidskompass för hur vi kan tänka, konsumera och transportera? Vad ska sparas och vad ska berättas om bilsamhället? Varför är det viktigt att börja minnas det som ännu fungerar och dominerar?
Johnny Hedman, Trafikverket
Tomas Olsson, Västra Götalandsregionen
Robert Sjöö, Trafikverket
Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet

15.30-17.00
7:4 Skapelsens krona – om gränsen mellan djur
och människa
Vi människor har en tendens att se oss som separerade från omvärlden. En del av förklaringen till nutidens miljöproblem kan sökas här. Gränserna mellan människa-natur-teknologi är dock inte så självklara som de kan verka. Om vi istället för att sätta människan i centrum utgår från att människor och djur är beroende av – och definieras – i förhållande till varandra får vi ett nytt synsätt. Hur ser relationen ut mellan människor och djur idag, och hur har den förändrats över tid?
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum
Karin Svae, Sörmlands museum
Christina Fredengren, Riksantikvarieämbetet
Karin Dirke, Stockholms universitet
Magnus Linton, journalist