Spår 8

Mångfaldens utmaningar

Lokal: Konstnärligt campus, Flexhallen
OBS! Seminariet Kan sorg ärvas, kl. 10.30, är i Sal 3 på Konstnärligt campus (i utställningen)

Våra kulturarvsinstitutioner har i uppdrag att spegla mångfalden i vårt samhälle – både idag och historiskt. För de flesta är det en självklarhet att se mångfald och jämställdhet som något positivt och som ett centralt kriterium i en demokrati. Men är detta främst abstrakta värderingar? Hur gör vi för att uppnå verklig mångfald i praktiken?

Moderator: Nadia Izzat, Riksutställningar

08.30-10.00
8:1 Att presentera och att representera

Vad krävs för att inkludera människor och perspektiv som varit uteslutna ur den stora berättelsen? Hur hanteras mångfaldsperspektiven inom en minoritetsgrupp? Utifrån innovativa projekt diskuteras delaktighet på djupet; resandefolket, synliggörandet av samiska HBTQ-personer och arbete tilllsammans med romer. Ett seminarium om maktrelationer, tillit och lyhördhet.
Bagir Kwiek, Göteborgs stadsmuseum
Kristina Lindholm, Bohusläns museum
Elfrida Bergman och Sara Lindquist, Queering Sápmi
Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket
Maria Forneheim för Göteborgs stadsmuseum

10.30-12.00
8:2 Kan sorg ärvas? OBS! Lokal: Sal 3, Konstnärligt campus

Det frågade sig konstnären Katarina Pirak Sikku när hon började studera rasbiologiska institutets undersökningar av samer från 1900-talets första hälft. Hon granskade arkivmaterial och intervjuade människor som blev utsatta för fotografering, mätning och införda i rasbiologiska institutets listor. I det här seminariet samtalar hon med Bildmuseets chef Katarina Pierre om sin konstnärliga bearbetning av det historiska materialet. Samtalet sker i hennes pågående utställning Nammaláhpán på Bildmuseet.
Katarina Pirak Sikku, konstnär
Katarina Pierre, Bildmuseet

13.30-15.00
8:3 Bilden av Sverige då och nu

Kulturmiljöområdet och museerna har haft en central roll i skapandet av en nationell identitet. Trots att Sverige alltid varit ett land med invandring och utvandring har bilden av homogenitet upprätthållits. Hur påverkas vår nationella identitet genom nya historieskrivningar? Hör om två projekt som visar att många perspektiv och berättelser saknas. Detta seminarium filmas.
Eva Hansen, Malmö museer
Katty Hauptman, Historiska museet

15.30-17.00
8:4 Att sänka våra trösklar – hur når vi framgång
i funktionshinderspolitiken?
Vi ska, vi vill – men hur går det? Om funktionsnedsattas möjlighet till delaktighet. Både nationellt och internationellt har ambitionen höjts i att skapa en samhällsgemenskap ed mångfald som grund. Ett av målen för funktionshinderspolitiken är att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet. Möjligheten att delta i kulturlivet ska förbättras. Vad är avgörande för att samhället ska utvecklas i denna riktning? Vilka är de största utmaningarna för oss? I samarbete med FUISM. Detta seminarium filmas.
Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet
Karin Westling, Kulturrådet
Diana Chafik, Upplandsmuseet
Liselotte Jansson, Alzheimerfonden
Mikael Wahldén, Handisam